RubyGems Navigation menu

exvo_warez 2.27

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.27 - March 22, 2011 (8.0 KB) 已废弃
  2. 0.4.2 - November 17, 2011 (6.0 KB)
  3. 0.4.1 - October 27, 2011 (6.0 KB)
  4. 0.4.0 - October 11, 2011 (6.5 KB)
  5. 0.2.35 - October 07, 2011 (7.5 KB)
  6. 0.2.34 - March 23, 2011 (7.5 KB)
显示所有 (51 个版本)

作者:

  • Tomasz Mazur

所有者:

57d4a095fbb678b18b80cf60ba493c72Ebc95603a264f87d8cd670d8976ef4f23d64db8eaf5fce87590161882077adc7

SHA 256 checksum:

1b2778ea1221b36aabe784ff4793ff07ecbdddfb547f3e4f6a616a2a0d41fcd3

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: