RubyGems Navigation menu

fanforce-plugin-factory 0.1.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.0.rc29 - September 02, 2015 (512.5 KB)
  2. 2.0.0.rc28 - July 31, 2015 (512.5 KB)
  3. 2.0.0.rc27 - July 31, 2015 (512.5 KB)
  4. 2.0.0.rc26 - July 08, 2015 (512.5 KB)
  5. 2.0.0.rc25 - July 07, 2015 (512.5 KB)
  6. 0.1.7 - March 06, 2013 (2.9 MB) 已废弃
显示所有 (115 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Caleb Clark

SHA 256 checksum:

6285cb711c4f2ed1ccbf38d7ec97cf82f4e4dde91259315d24a286bc4a678aaf

下载总次数 149,899

这个版本 94

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: