RubyGems Navigation menu

fixture_builder 0.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.3.rc2 - October 15, 2019 (16.5 KB)
  2. 0.5.3.rc1 - October 15, 2019 (16.5 KB)
  3. 0.5.2 - August 11, 2019 (16.5 KB)
  4. 0.5.2.rc3 - June 24, 2018 (16.0 KB)
  5. 0.5.2.rc2 - January 03, 2018 (16.0 KB)
  6. 0.2.0 - October 20, 2010 (9.0 KB) 已废弃
显示所有 (26 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Ryan Dy, David Stevenson

SHA 256 checksum:

25d7db698ae37e9751a56f74482172b97aca50fd26815e070a092340409778a9

下载总次数 931,966

这个版本 8,079

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: