RubyGems Navigation menu

gherkin 2.4.8-universal-dotnet

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.0.17 - March 31, 2019 (41.2 MB)
  2. 6.0.15 - November 01, 2018 (41.1 MB)
  3. 6.0.14 - September 30, 2018 (38.3 MB)
  4. 6.0.13 - September 26, 2018 (38.3 MB)
  5. 6.0.11 - September 24, 2018 (39.5 MB)
  6. 2.4.8 - August 17, 2011 universal-dotnet (3.7 MB) 已废弃
显示所有 (571 个版本)

所有者:

作者:

  • Mike Sassak, Gregory Hnatiuk, Aslak Hellesøy

SHA 256 checksum:

e661ca6b42615924bf33880953e943491304bd35560ae37234f1b8588027299e

下载总次数 27,610,005

这个版本 23

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: