RubyGems Navigation menu

gravaty 2.7.14

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 8.0.0 - November 27, 2018 (4.8 MB)
  2. 6.1.0 - March 26, 2017 (4.8 MB)
  3. 6.0.0 - April 29, 2016 (4.8 MB)
  4. 5.0.0 - July 13, 2015 (4.8 MB)
  5. 2.7.14 - April 03, 2014 (415.0 KB) 已废弃
显示所有 (90 个版本)

要求:

~> 2.0

[<Gem::Dependency type=:runtime name="i18n" requirements="~> 0.6">, <Gem::Dependency type=:development name="bundler" requirements="~> 1.5">, <Gem::Dependency type=:development name="rake" requirements="~> 10.2">, <Gem::Dependency type=:development name="rdoc" requirements="~> 4.1">]

作者:

  • Marco Bresciani, 新部裕, Peter R. Marreck, Jon Maken, Łukasz Niemier

所有者:

SHA 256 checksum:

5456afa0572d8b4cffdbb8658ee4a7ae80556c0cf1bd828903bdefffb70a177f

需要的 Ruby 版本: ~> 2.0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: