RubyGems Navigation menu

hadouken 0.1.0.pre

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.5.pre - March 08, 2012 (12.5 KB)
  2. 0.1.4.pre - January 27, 2012 (12.5 KB)
  3. 0.1.0.pre - December 02, 2011 (10.5 KB) 已废弃
显示所有 (3 个版本)

作者:

  • Matt Knopp

所有者:

SHA 256 checksum:

b20a490a6656c1cf3cc63ff02b56b50796223e1432843e67169849577b3eef26

下载总次数 2,208

这个版本 34

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: