RubyGems Navigation menu

libv8 3.11.8.11-x86-linux

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 x86_64-linux (79.3 MB)
  2. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 (2.1 MB)
  3. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  4. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  6. 3.11.8.11 - January 08, 2013 x86-linux (170.0 KB) 已废弃
显示所有 (472 个版本)

所有者:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

57bc808dc3fbb7382838229b0754d1bb2649a7fb538097150899fc2e0cde6754

下载总次数 48,876,581

这个版本 1,497

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: