RubyGems Navigation menu

libv8 3.11.8.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 8.4.255.0 - November 25, 2020 x86_64-darwin-20 (17.1 MB)
  2. 8.4.255.0 - November 25, 2020 universal-darwin-20 (17.1 MB)
  3. 8.4.255.0 - July 21, 2020 x86_64-darwin-18 (17.1 MB)
  4. 8.4.255.0 - July 21, 2020 x86_64-linux (16.2 MB)
  5. 8.4.255.0 - July 21, 2020 x86_64-darwin-17 (17.1 MB)
  6. 3.11.8.2 - July 02, 2012 (11.3 MB) 已废弃
显示所有 (488 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

d88dd97a1bf4dbc14f2643e3ec894a67dee095c6ce1e825e6cba172c0facb4aa

下载总次数 61,800,926

这个版本 997

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: