RubyGems Navigation menu

libv8 3.16.14.9-x86-linux

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 x86_64-linux (79.3 MB)
  2. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 (2.1 MB)
  3. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  4. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  6. 3.16.14.9 - June 27, 2015 x86-linux (3.3 MB) 已废弃
显示所有 (472 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

2d6c32fef8e50fd4fac3e4e62ac8c0982c90627c5255448660b9786e612342d3

下载总次数 48,846,340

这个版本 480

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: