RubyGems Navigation menu

libv8 3.3.8.2-x86_64-darwin-10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 universal-darwin-18 (6.6 MB)
  2. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-darwin-18 (6.6 MB)
  3. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-linux (7.7 MB)
  4. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-darwin-17 (6.6 MB)
  5. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-darwin-16 (6.6 MB)
  6. 3.3.8.2 - May 25, 2011 x86_64-darwin-10 (5.2 MB) 已废弃
显示所有 (438 个版本)

作者:

  • Logan Lowell, Charles Lowell

所有者:

9b286fe542ca8e8b514d75f5e33f23fbF339d352740ae3af30e8d78931ea578b7c0584f4659978d639e5ae3a34668386415efaa445ed983307231341eaa4be55

SHA 256 checksum:

e87ded5e6a5ed8328b8a4f9b8ea22772c902bb354a22d536797edd7f4481e830

Required Ruby Version: None

相关链接: