RubyGems Navigation menu

libv8 3.3.8.2-x86_64-darwin-10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-linux (7.6 MB)
  2. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-18 (6.7 MB)
  3. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-darwin-14 (6.7 MB)
  4. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-14 (6.7 MB)
  5. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-16 (6.7 MB)
  6. 3.3.8.2 - May 25, 2011 x86_64-darwin-10 (5.2 MB) 已废弃
显示所有 (446 个版本)

作者:

  • Logan Lowell, Charles Lowell

所有者:

SHA 256 checksum:

e87ded5e6a5ed8328b8a4f9b8ea22772c902bb354a22d536797edd7f4481e830

需要的 Ruby 版本:

相关链接: