RubyGems Navigation menu

modernizr-railsの全バージョン履歴

June 21, 2011からの10バージョン:

  • 2.7.1 - January 15, 2014 (22KB)
  • 2.7.0 - November 18, 2013 (21KB)
  • 2.6.3 - November 13, 2013 (21KB)
  • 2.6.2.3 - June 07, 2013 (21KB)
  • 2.6.2.2 - May 29, 2013 (34.5KB)
  • 2.6.2.1 - March 27, 2013 (20.5KB)
  • 2.6.2 - February 06, 2013 (33KB)
  • 2.6.1 - November 30, 2012 (32KB)
  • 2.0.6 - June 25, 2011 (11.5KB)
  • 2.0.4 - June 21, 2011 (15KB)