RubyGems Navigation menu

omf_web 1.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.9 - July 28, 2014 (13.3 MB)
  2. 1.2.8 - July 28, 2014 (13.3 MB)
  3. 1.2.7 - July 24, 2014 (13.3 MB)
  4. 1.2.6 - May 22, 2014 (13.2 MB)
  5. 1.2.5 - April 02, 2014 (13.2 MB)
  6. 1.1.1 - December 12, 2013 (11.8 MB) 已废弃
显示所有 (22 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • NICTA

SHA 256 checksum:

66166de67823ef62ef6a74c4d91e048ddf6a44af3330ae17a9bc79c8216a78bf

下载总次数 30,298

这个版本 34

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: