RubyGems Navigation menu

one-pivot 0.9.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.7 - November 08, 2011 (8.5 KB)
  2. 0.9.5 - November 05, 2011 (8.5 KB) 已废弃
  3. 0.9.3 - February 24, 2011 (8.0 KB)
  4. 0.9.2 - February 23, 2011 (8.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

作者:

  • Nathan Hopkins

所有者:

SHA 256 checksum:

33b7c202b9a4663153556777de797883ddc3e0e7a3928b7c6b223f8653cc1783

下载总次数 6,880

这个版本 3

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: