RubyGems Navigation menu

paperclip 3.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.1.0 - July 27, 2018 (302.0 KB)
  2. 6.0.0 - March 09, 2018 (294.5 KB)
  3. 5.3.0 - March 09, 2018 (294.5 KB)
  4. 5.2.1 - January 25, 2018 (294.0 KB)
  5. 5.2.0 - January 23, 2018 (293.5 KB)
  6. 3.0.1 - March 30, 2012 (124.0 KB) 已废弃
显示所有 (95 个版本)

作者:

  • Jon Yurek

所有者:

Def5902fe210ca1cb5152621f1effc89374cb8ccd196db80af224b28a4f604ddF1c4a3bb1606cc4a61711e61e2fe614601b9172e9f53e0955a1af7458752aa9bBee024ad9234098c14cb1ab5b3ea72c873c6b8b1ef87c072549584c0a9248537Ee5cccf01b1462386bda00035f95b99c6ce3a7ee0b7adeaf52ecfd318675084a2aac1261d9558d07b244d1d4596b1331

SHA 256 checksum:

ba9fd51e8702c551c60ffb448fd762547f9c7f41b34b3b68db62fec4ebb3dcd2

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: