RubyGems Navigation menu

paratrooper-newrelic 1.0.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.1 - March 14, 2013 (6.5 KB)
  2. 1.0.0 - March 14, 2013 (5.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 2 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Brandon Farmer, Matt Polito

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 4,322

这个版本 7

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: