RubyGems Navigation menu

rabbit-slide-hasumikin-RubyConf2021 2021.11.08.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2021.11.08.1 - November 08, 2021 (31.1 MB)
  2. 2021.11.08.0 - November 08, 2021 (30.6 MB) 已撤回
显示所有版本 (共 3 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • HASUMI Hitoshi

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 1,902

这个版本 10

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: