RubyGems Navigation menu

rhodes 2.0.0.beta5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.0.11 - October 28, 2017 (211.1 MB)
  2. 5.5.18 - March 26, 2017 (122.7 MB)
  3. 5.5.17 - March 26, 2017 (122.7 MB)
  4. 5.5.15 - March 06, 2017 (151.7 MB)
  5. 5.5.2 - December 19, 2016 (151.4 MB)
  6. 2.0.0.beta5 - March 31, 2009 (N/A) 已废弃
显示所有 (157 个版本)

作者:

  • Rhomobile

所有者:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: