RubyGems Navigation menu

roebe 0.5.123

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.137 - November 28, 2022 (3.3 MB)
  2. 0.5.136 - November 19, 2022 (3.2 MB)
  3. 0.5.123 - August 16, 2022 (3.3 MB) 已废弃
显示所有 (1716 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

792f2231fa0a5bf9c6f3518d08027150673b914b973ebccc8aef1649dc5cb88f

下载总次数 385,849

这个版本 115

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.8

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.20

相关链接: