RubyGems Navigation menu

smokesignal 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.5 - October 06, 2012 (7.0 KB)
  2. 0.1.4 - October 06, 2012 (7.0 KB)
  3. 0.1.3 - May 05, 2012 (7.0 KB)
  4. 0.1.2 - May 04, 2012 (7.0 KB)
  5. 0.1.1 - May 04, 2012 (7.0 KB)
  6. 0.0.1 - March 03, 2012 (7.0 KB) 已废弃
显示所有 (7 个版本)

作者:

  • Samer Masry

所有者:

SHA 256 checksum:

0b0dc98d22940fd7c442e37179edd89df717c4354f20be11461fcdb71e5e8f90

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: