RubyGems Navigation menu

uk_ranking 0.15.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.54.0 - February 24, 2012 (25.0 KB)
  2. 0.53.0 - February 24, 2012 (25.0 KB)
  3. 0.52.0 - February 24, 2012 (25.0 KB)
  4. 0.51.0 - February 24, 2012 (25.0 KB)
  5. 0.50.0 - February 24, 2012 (25.0 KB)
  6. 0.15.0 - February 24, 2012 (25.0 KB) 已废弃
显示所有 (53 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Stewart Dick

SHA 256 checksum:

0a14ffc6d740d4fb18a74ab883dc5a717c25ec6d691c2d11fcc74b6d815a14aa

下载总次数 15,265

这个版本 5

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: