RubyGems Navigation menu

vagrant 0.8.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.5.0 - March 13, 2014 (6.0 KB)
  2. 1.0.7 - March 14, 2013 (985.0 KB)
  3. 1.0.6 - January 24, 2013 (985.5 KB)
  4. 1.0.5 - September 19, 2012 (984.0 KB)
  5. 1.0.4 - September 14, 2012 (982.5 KB)
  6. 0.8.4 - August 16, 2011 (128.0 KB) 已废弃
显示所有 (71 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Mitchell Hashimoto, John Bender

SHA 256 checksum:

e24730dc09b77bc35f0f823d5fedb98730bd1d5b2a00322b7849701e4d9ed06d

下载总次数 1,497,657

这个版本 8

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: