RubyGems Navigation menu

viewpoint2 2.0.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.0 - July 01, 2016 (66.0 KB) 已撤回
  2. 1.3.2 - July 21, 2016 (61.5 KB)
  3. 1.3.1 - July 19, 2016 (61.5 KB)
  4. 1.3.0 - July 01, 2016 (61.5 KB)
显示所有版本 (共 4 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Dan Wanek

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 12,359

这个版本 15

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.1

链接: