RubyGems Navigation menu

wrong 0.5.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.7.1 - November 11, 2013 java (42.5 KB)
  2. 0.7.1 - November 11, 2013 (42.5 KB)
  3. 0.7.0 - November 23, 2012 java (42.5 KB)
  4. 0.7.0 - November 23, 2012 (42.5 KB)
  5. 0.6.3 - November 14, 2012 java (37.5 KB)
  6. 0.5.5 - August 24, 2011 (39.0 KB) 已废弃
显示所有 (42 个版本)

作者:

  • Steve Conover, Alex Chaffee

所有者:

SHA 256 checksum:

6099fe692aa79d97c8624e8cb5f54bd466b068f896b6c515519db80c90ba9b03

下载总次数 220,985

这个版本 24

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: