RubyGems Navigation menu

xiaohuangji 0.0.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.5 - July 18, 2015 (4.5 KB)
  2. 0.0.4 - July 18, 2015 (4.5 KB) 已废弃
  3. 0.0.3 - July 16, 2015 (4.5 KB)
  4. 0.0.2 - January 10, 2013 (3.5 KB)
  5. 0.0.1 - January 10, 2013 (3.5 KB)
显示所有 (5 个版本)

作者:

  • ZHANG Hailong

所有者:

SHA 256 checksum:

e6592f2639b6d1a2c4314fdc77b12fee6657af0e20363d79543464add5cbca2f

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: