RubyGems Navigation menu

Ruiby 0.102.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 0.102.0 - July 05, 2013 (617.5 KB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Regis d'Aubarede

SHA 256 checksum:

cc9fa71bc53bd5373caccf577e08ab4e43e06d0657509e23ab727f52ba1c11ef

下载总次数 17,064

这个版本 76

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: