RubyGems Navigation menu

Ruiby 0.3.16

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 0.3.16 - February 13, 2012 (31.0 KB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

作者:

  • Regis d'Aubarede

所有者:

SHA 256 checksum:

7f9cca993d31f8ae8e2bc6bbd41e6b67ae498bb17f6390f6b468e024abf6d3e0

下载总次数 16,803

这个版本 76

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: