RubyGems Navigation menu

Ruiby 0.44.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 0.44.0 - October 02, 2012 (72.0 KB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

作者:

  • Regis d'Aubarede

所有者:

SHA 256 checksum:

0c5e8360a61c9b9c996adc52d19b560f22e0db96aa52877478f374e71e2a38e4

下载总次数 16,806

这个版本 123

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: