RubyGems Navigation menu

Ruiby 1.14.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 1.14.0 - November 10, 2014 (4.1 MB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Regis d'Aubarede

SHA 256 checksum:

85ef2804f3b28908b881ff49cc41e9915da0183d840bad4521d7ab6368c349fd

下载总次数 17,053

这个版本 125

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: