RubyGems Navigation menu

Ruiby 1.32.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 1.32.0 - April 23, 2015 (5.3 MB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

作者:

  • Regis d'Aubarede

所有者:

SHA 256 checksum:

cdc57a88caa5166a0febcffc8f5ef4dd04238c295cca0dfac0f0b2a01c259202

下载总次数 16,806

这个版本 285

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: