RubyGems Navigation menu

Ruiby 3.3.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 3.3.0 - September 28, 2015 (1.2 MB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Regis d'Aubarede

SHA 256 checksum:

2e39c177d92aedea74335cf8c1ddf74635ae8bc54de7cfa6a65dc6bbdbad714d

下载总次数 16,826

这个版本 156

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: