RubyGems Navigation menu

Ruiby 3.7.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 3.7.0 - October 16, 2015 (1.9 MB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

作者:

  • Regis d'Aubarede

所有者:

SHA 256 checksum:

7ef375f957504b49658020a1acbb82c6b6405ae4b32a8a519155a51dcf64fab1

下载总次数 16,806

这个版本 303

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: