RubyGems Navigation menu

gravaty 2.7.23

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 11.0.1 - July 26, 2021 (4.7 MB)
  2. 10.0.0 - March 12, 2020 (5.0 MB)
  3. 9.0.1 - August 22, 2019 (5.0 MB)
  4. 9.0.0 - April 23, 2019 (5.0 MB)
  5. 2.7.23 - April 16, 2014 (690.5 KB) 已废弃
显示所有 (96 个版本)

要求:

~> 2.0

[<Gem::Dependency type=:runtime name="i18n" requirements="~> 0.6">, <Gem::Dependency type=:development name="bundler" requirements="~> 1.6">, <Gem::Dependency type=:development name="rake" requirements="~> 10.3">, <Gem::Dependency type=:development name="rdoc" requirements="~> 4.1">]

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Marco Bresciani, 新部裕, Peter R. Marreck, Jon Maken, Łukasz Niemier

SHA 256 checksum:

9287ea5f9c7fc9c634a95abf0aca2491fabef779f4f3fb878f21f2913f3e7484

下载总次数 17,652

这个版本 64

许可:

GNU GPLv3

需要的 Ruby 版本: ~> 2.0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: