RubyGems Navigation menu

gravaty 3.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 11.0.1 - July 26, 2021 (4.7 MB)
  2. 10.0.0 - March 12, 2020 (5.0 MB)
  3. 9.0.1 - August 22, 2019 (5.0 MB)
  4. 9.0.0 - April 23, 2019 (5.0 MB)
  5. 3.0.0 - April 11, 2014 (415.5 KB) 已废弃
显示所有 (96 个版本)

要求:

~> 2.1

[<Gem::Dependency type=:runtime name="i18n" requirements="~> 0.6">, <Gem::Dependency type=:development name="bundler" requirements="~> 1.6">, <Gem::Dependency type=:development name="rake" requirements="~> 10.2">, <Gem::Dependency type=:development name="rdoc" requirements="~> 4.1">]

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Marco Bresciani, 新部裕, Peter R. Marreck, Jon Maken, Łukasz Niemier

SHA 256 checksum:

66c9bedc1890461cbcbd54d84c6a4fe260ab3dcaa7cf7a99e17125f976f25136

下载总次数 19,033

这个版本 71

许可:

GNU GPLv3

需要的 Ruby 版本: ~> 2.1

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: