RubyGems Navigation menu

kaminari-i18nの全バージョン履歴

August 05, 2012からの9項目:

  • 0.5.0 - January 11, 2018 (10KB)
  • 0.4.0 - March 31, 2016 (9.5KB)
  • 0.3.2 - April 24, 2015 (9.5KB)
  • 0.3.1 - April 02, 2015 (9KB)
  • 0.3.0 - April 02, 2015 (9KB)
  • 0.2.0 - July 30, 2014 (8.5KB)
  • 0.1.3 - August 05, 2012 (6.5KB)
  • 0.1.2 - August 05, 2012 (6.5KB)
  • 0.1.1 - August 05, 2012 (6.5KB)