RubyGems Navigation menu

kansi_valid 0.0.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.13 - February 08, 2016 (278.5 KB)
  2. 0.0.12 - March 04, 2014 (282.5 KB)
  3. 0.0.10 - February 07, 2013 (444.0 KB)
  4. 0.0.8 - January 11, 2013 (435.0 KB)
  5. 0.0.7 - January 04, 2013 (438.0 KB)
  6. 0.0.4 - January 02, 2013 (415.5 KB) 已废弃
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Takayasu Hayashi

SHA 256 checksum:

cf048d3e2ef781c2412f32466bc0c6756861293895d78291fed78aaa35c5be8b

下载总次数 7,468

这个版本 23

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: