RubyGems Navigation menu

libv8 3.3.10-x86_64-darwin-10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-linux (7.6 MB)
  2. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-18 (6.7 MB)
  3. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-darwin-14 (6.7 MB)
  4. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-14 (6.7 MB)
  5. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-16 (6.7 MB)
  6. 3.3.10 - May 27, 2011 x86_64-darwin-10 (5.3 MB) 已废弃
显示所有 (446 个版本)

作者:

  • Logan Lowell, Charles Lowell

所有者:

SHA 256 checksum:

77776720f23400dbc2eac23c520990995d2a8907acc3a98d5846c8ec9f2b6380

下载总次数 37,282,808

这个版本 61

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: