RubyGems Navigation menu

moneta 0.7.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.1 - April 10, 2019 (115.0 KB)
  2. 1.1.0 - March 16, 2019 (113.0 KB)
  3. 1.0.0 - March 08, 2017 (167.5 KB)
  4. 0.8.1 - December 13, 2016 (166.5 KB)
  5. 0.8.0 - July 07, 2014 (164.0 KB)
  6. 0.7.7 - January 23, 2013 (105.5 KB) 已废弃
显示所有 (27 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Daniel Mendler, Yehuda Katz, Hannes Georg

SHA 256 checksum:

db7ab575cce47b1179f7674a178b3e89dc10edd56f8149d51d107c8c5f07d788

下载总次数 9,015,804

这个版本 73

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: