RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.10 - June 24, 2014 (10.0 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2d8b51922bc378b411eaa9c1f3c7764af20ef78042113d38a04fba0e6319d0c9

下载总次数 61,912

这个版本 899

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: