RubyGems Navigation menu

puppet 2.7.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.17.0 - July 14, 2020 (2.7 MB)
  2. 6.17.0 - July 14, 2020 x86-mingw32 (2.7 MB)
  3. 6.17.0 - July 14, 2020 x64-mingw32 (2.7 MB)
  4. 6.17.0 - July 14, 2020 universal-darwin (2.7 MB)
  5. 6.16.0 - June 03, 2020 (2.7 MB)
  6. 2.7.7 - November 21, 2011 (1.7 MB) 已废弃
显示所有 (587 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Puppet Labs

SHA 256 checksum:

ab52f6ece3b94f83e8a58bb7ffd30d88d6af26c52f8ce4743b3936fd2e356083

下载总次数 17,558,614

这个版本 311

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: