RubyGems Navigation menu

puppet 3.5.0.rc2.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.14.0 - March 10, 2020 (2.7 MB)
  2. 6.14.0 - March 10, 2020 x86-mingw32 (2.7 MB)
  3. 6.14.0 - March 10, 2020 x64-mingw32 (2.7 MB)
  4. 6.14.0 - March 10, 2020 universal-darwin (2.7 MB)
  5. 6.13.0 - February 18, 2020 (2.7 MB)
  6. 3.5.0.rc2.1 - March 25, 2014 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (567 个版本)

所有者:

作者:

  • Puppet Labs

SHA 256 checksum:

c82e4f04cad7b0356b0bd3bd71c9c6ab9e188e302a2ad3e96e36c73fc2882ede

下载总次数 16,758,339

这个版本 38

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: