RubyGems Navigation menu

puppet 3.5.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.4.2 - April 30, 2019 (2.7 MB)
  2. 6.4.2 - April 30, 2019 x86-mingw32 (2.7 MB)
  3. 6.4.2 - April 30, 2019 x64-mingw32 (2.7 MB)
  4. 6.4.2 - April 30, 2019 universal-darwin (2.7 MB)
  5. 6.4.1 - April 16, 2019 (2.7 MB)
  6. 3.5.0 - April 03, 2014 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (479 个版本)

作者:

  • Puppet Labs

所有者:

SHA 256 checksum:

9607258d5b61ba71277cfadfe87a57b781bfa9e5d3c45f968b764d846b72d012

下载总次数 14,691,408

这个版本 2,115

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: