RubyGems.org

日本の文字コードの歴史を簡単にまとめました。

installgem install rabbit-slide-myokoym-mojicode -v 2.0.1
Authors

myokoym

3,309 total downloads 768 for this version
Owners

394f372e936f867e4e43bfd1315a0a4e

Gemfile
gem 'rabbit-slide-myokoym-mojicode', '~> 2.0.1'
Versions
  1. 2012.05.18.2 September 27, 2012 (1.15 MB)
  2. 2012.05.18.1 September 27, 2012 (1.15 MB)
  3. 2.0.2 September 15, 2012 (2 MB)
  4. 2.0.1 September 15, 2012 (1.99 MB)
  5. 2.0.0 September 15, 2012 (1.54 MB)
Runtime Dependencies
  1. rabbit >= 2.0.2