RubyGems.org

Sinatraで動いているプレゼン用PDF作成ツールrab2pdfの紹介

installgem install rabbit-slide-myokoym-sinatrasapporo01 -v 2013.11.24.1
Authors

Masafumi Yokoyama

1,016 total downloads 265 for this version
Owners

394f372e936f867e4e43bfd1315a0a4e

Licenses

GPLv2+, CC BY-SA 3.0

Gemfile
gem 'rabbit-slide-myokoym-sinatrasapporo01', '~> 2013.11.24.1'
Versions
  1. 2013.11.24.3 November 27, 2013 (1.95 MB)
  2. 2013.11.24.2 November 23, 2013 (1.95 MB)
  3. 2013.11.24.1 November 10, 2013 (233 KB)
  4. 2013.11.24.0 November 10, 2013 (233 KB)
Runtime Dependencies
  1. rabbit >= 2.0.2