RubyGems Navigation menu

rhoconnect 3.1.2.beta8

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.0.11 - October 28, 2017 (1.7 MB)
  2. 5.5.18 - March 26, 2017 (1.7 MB)
  3. 5.5.17 - March 26, 2017 (1.7 MB)
  4. 5.5.15 - March 06, 2017 (1.7 MB)
  5. 5.5.2 - December 19, 2016 (1.7 MB)
  6. 3.1.2.beta8 - March 22, 2012 (971.5 KB) 已废弃
显示所有 (76 个版本)

作者:

  • Rhomobile

所有者:

SHA 256 checksum:

62acddf87d5e5159fa4c664cdb4543a6bcbbd692f1691aa9249ca68b60079cb3

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: