RubyGems Navigation menu

rspec-rails 2.11.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.0.2 - December 26, 2020 (66.0 KB)
  2. 4.0.1 - May 16, 2020 (65.5 KB)
  3. 4.0.0 - March 24, 2020 (65.5 KB)
  4. 4.0.0.rc1 - March 13, 2020 (65.5 KB)
  5. 4.0.0.beta4 - January 12, 2020 (65.0 KB)
  6. 2.11.3 - October 14, 2012 (61.5 KB) 已废弃
显示所有 (154 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Chelimsky

SHA 256 checksum:

c2e5bda2792e873942814e9d18e958cae1a513317a80ca8de6e0e298f5ee14ea

下载总次数 107,411,981

这个版本 8

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: