RubyGems Navigation menu

rspec 2.6.0.rc3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.8.0 - August 04, 2018 (10.5 KB)
  2. 3.7.0 - October 17, 2017 (10.5 KB)
  3. 3.6.0 - May 04, 2017 (10.0 KB)
  4. 3.6.0.beta2 - December 12, 2016 (10.5 KB)
  5. 3.6.0.beta1 - October 10, 2016 (10.5 KB)
  6. 2.6.0.rc3 - April 30, 2011 (5.5 KB) 已废弃
显示所有 (170 个版本)

作者:

  • Steven Baker, David Chelimsky

所有者:

SHA 256 checksum:

6a26d336dad22254111104bf92d4d7d3dff54db6eab907a3d42e6e385b3e49f1

下载总次数 429,340,199

这个版本 38

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: