RubyGems.org

flydata

0.2.6

FlyData Agent

installgem install flydata