RubyGems.org

flydata

0.2.8

FlyData Agent

installgem install flydata