RubyGems.org

flydata

0.2.9

FlyData Agent

installgem install flydata