RubyGems.org

flydata

0.2.5

FlyData Agent

installgem install flydata