RubyGems Navigation menu

Ruiby 3.16.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 3.16.0 - June 13, 2016 (11.5 MB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Regis d'Aubarede

SHA 256 checksum:

044a99facd93b84ad8f10977d5221140dc9b9bc82aa09974eb3a26d55ee6b152

下载总次数 16,808

这个版本 294

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本: >= 2.2

相关链接: