RubyGems Navigation menu

Ruiby 3.16.0

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 3.16.0 - June 13, 2016 (11.5 MB) 已被移除
顯示所有版本(共 134)

擁有者:

Yanked By:

作者:

  • Regis d'Aubarede

SHA 256 checksum:

044a99facd93b84ad8f10977d5221140dc9b9bc82aa09974eb3a26d55ee6b152

總下載次數 16,808

這個版本 294

Licenses:

LGPL, CC-BY-SA

Ruby 版本需求: >= 2.2

相關連結: