RubyGems Navigation menu

ragweed 0.2.2-java

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.9 - July 23, 2012 (71.5 KB)
  2. 0.2.8 - December 12, 2011 (71.5 KB)
  3. 0.2.7 - December 06, 2011 (71.5 KB)
  4. 0.2.6 - July 31, 2011 java (71.0 KB)
  5. 0.2.6 - July 31, 2011 (71.0 KB)
  6. 0.2.2 - June 08, 2011 java (70.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 25 个)

业主:

撤回:

作者:

  • tduehr, struct, tqbf

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 73,621

这个版本 11

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: